Poznański Rower Bezpieczny Rower

Poznański Rower - Bezpieczny Rower

Na czym polega program prewencyjny „Poznański rower – bezpieczny rower”?

• policjanci oznakują rower nie uszkadzając lakieru i zarejestrują go przypisując mu indywidualny numer,

• na ramę zostanie naklejona nalepka potwierdzająca umieszczenie roweru w Policyjnym Rejestrze Oznakowanych Rowerów,

• po oznakowaniu właściciel roweru otrzyma potwierdzenie przystąpienia do programu – plastikową kartę formatu dowodu osobistego,

• uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Kto może przystąpić do programu prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny rower”:

• do programu przystąpić może wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie Poznania i Powiatu Poznańskiego,

• dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności jej rodziców, opiekuna prawnego lub innej pełnoletniej osoby, której tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego – w tym przypadku rower zostaje zarejestrowany na osobę pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje wskazany jako użytkownik roweru.

Jakie wymagania muszą spełniać rowery?

• jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej – dopuszcza się, aby światła roweru były zdemontowane, jeżeli kierujący nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy,

• co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, kształtu innego niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło barwy czerwonej, które może być migające,

• co najmniej jeden działający skutecznie hamulec,

• dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Co zrobić w przypadku sprzedaży oznakowanego roweru?

W przypadku gdy nowy właściciel roweru wyraża chęć pozostania w programie, sprzedający informuje o fakcie sprzedaży roweru najbliższą jednostkę Policji lub Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz z podaniem nr kontaktowego do nowego właściciela roweru (możliwe jest również przekazanie kopii umowy kupna - sprzedaży roweru). Wtedy rower zostanie przerejestrowany na nowego właściciela.

W sytuacji gdy nowy właściciel nie wyraża zgody na pozostanie w programie, dotychczasowy właściciel roweru jest zobowiązany pisemnie poinformować najbliższa jednostkę Policji lub Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu o tym fakcie jednocześnie przekazując kartę potwierdzająca udział w programie prewencyjnym. 

KONTAKT:

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu:

tel. 61 84 156 29 – koordynator programu,

tel. 61 84 156 24 – koordynator programu,

tel. 61 84 156 97 – koordynator programu,

tel. 61 84 156 20 – sekretariat Wydziału Prewencji.

Poniżej zamieszczony został harmonogram znakowania rowerów w Komisariatach Policji miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

 

 

Bieżące komunikaty!

 

Komenda Miejska Policji w Poznaniu informuje, że znakowanie rowerów w ramach programu prewencyjnego "Poznański rower - bezpieczny rower" będzie realizowane do 15 września 2019 roku zgodnie z załączonym harmonogramem z uwagi na przygotowania nowej formy zabezpieczania jednośladów.

Szczegóły wkrótce!

 

Obowiązek informacyjny

 

1. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 1 ust. 2. pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 161).

 

2. Podane dane osobowe będą przechowywane przez Policję przez okres trwania programu. Po jego zakończeniu dokumentacja zawierająca dane osobowe zostanie przekazana do Składnicy Akt  Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, gdzie po jej zarejestrowaniu będzie ona przechowywana przez 10 lat a następnie zniszczona.

 

3. Dane osobowe nie są przekazywane żadnemu odbiorcy. W przypadku zmiany formuły programu Administrator Danych zastrzega, że dane mogą być w przyszłości przekazane Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu, celem kontynuacji programu.

 

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do  danych osobowych oraz do wystąpienia z pisemnym wnioskiem o ich uzupełnienie, uaktualnienie lub sprostowanie a także usunięcie.

 

5. Realizacja wniosku o usunięcie danych z programu lub informacja o zbyciu roweru jest równoznaczna z brakiem podstawy dalszego przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych. Oznacza to jednocześnie zakończenie uczestnictwa
w programie.