Grunwald – Bezpieczeństwo mienia - KP Grunwald - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Grunwald

Grunwald – Bezpieczeństwo mienia

21 sierpnia br. funkcjonariusze Komisariatu Policji Poznań – Grunwald oraz Straży Miejskiej Miasta Poznania przeprowadzili działania prewencyjne skierowane do właścicieli i pracowników punktów skupu złomu w związku z kradzieżami elementów metalowych, a w szczególności infrastruktury kolejowej.

W związku z realizacją działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania funkcjonariusze Komisariatu Policji Poznań – Grunwald oraz Straży Miejskiej Miasta Poznania w dniu 21 sierpnia br. przeprowadzili działania skierowane do właścicieli i pracowników punktów skupu złomu, podczas których informowali o konsekwencjach przyjęcia do skupu przedmiotów pochodzących z kradzieży.

Podczas działań informowano również, o tym, że osoba przyjmująca odpady metali zobowiązana jest do każdorazowego określenia w prowadzonej dokumentacji rodzaju odpadu, rodzaju produktu, z którego powstał odpad, oraz źródła jego pochodzenia. Funkcjonariusze podkreślali, że w prowadzonej dokumentacji należy zapisać dane personalne osoby przekazujących odpady w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Osoba prowadząca punkt zbierania odpadów metali jest zobowiązana odmówić ich przyjęcia w przypadku, gdy osoba przekazująca odpady nie okaże dokumentu potwierdzającego jej tożsamości. Nie wykonanie tych czynności jest dla osoby prowadzącej punkt skupu metali wykroczeniem z art. 75a Ustawy z dnia 20.04.2004 t. o zmianie ustawy o odpadach. /Dz.U. z 2004 r. nr 116, poz. 1208/.

J.Bernart/S.S.